Vilkår og Betingelser

Afsnit 1: Aftalens varighed og opsigelse af eleven

Et undervisningsår starter i januar og slutter i december. Aftalen fortsætter, indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen kan opsiges når som helst i løbet af undervisningsåret. Opsigelsen skal meddeles skriftligt og med et varsel svarende til udgangen af et kvartal, dog minimum 1 måned. Der betales for undervisning i hele opsigelsesperioden. I opsigelsesperioden har eleven ret til undervisning. Ønsker eleven ikke at følge undervisningen i opsigelsesperioden, har eleven ikke krav på tilbagebetaling af undervisningsafgift.

Afsnit 2: Antal lektioner og helligdage

I løbet af 1 undervisningsår giver Music’scool 40 lektioner (ugentlig undervisning) eller 20 lektioner (undervisning hveranden uge), hvilket betyder, at der afholdes tolv ugers ferie. Datoerne for disse ferieperioder annonceres i god tid, men kan til enhver tid oplyses.

Afsnit 3: Priser

Prisen for musikundervisning per kvartal beregnes ved at gange antallet af lektioner (40 eller 20) per undervisningsår med lektionsprisen og dividere med 4. Prisen er baseret på at følge 40 eller 20 lektioner per undervisningsår. Lektionsprisen, som opdateres årligt, kan findes på Music’scools hjemmeside. En prisliste på papir er tilgængelig på alle tidspunkter.

Afsnit 4: Betaling

Music’scool opkræver undervisningsafgift kvartalsvis forud 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Undervisningsafgiften skal senest betales 14 dage herefter. Ved manglende betaling fremsendes betalingspåmindelse tillagt gebyr på kr. 100,-. Bemærk, at kvartalsopkrævningen altid dækker 10 lektioner (ugentlig undervisning) eller 5 lektioner (undervisning hveranden uge) uagtet hvor mange lektioner, der afholdes i det pågældende kvartal. På grund af ferieperioder vil der i nogle kvartaler være færre eller flere lektioner. I løbet af et undervisningsår betales der dog altid for og modtages 40 lektioner (ugentlig undervisning) eller 20 lektioner (undervisning hveranden uge). Ved indmeldelse på Music´scool opkræves der et engangsregistreringsgebyr på kr. 100,-, dog undtaget enkelt lektioner og 10 lektioners klippekort.

Afsnit 5: Aflysning og fravær

Ved elevens udeblivelse fra en aftalt lektion, mister eleven retten til lektionen. Aflyser eleven senest 48 timer før den aftalte lektion, forsøger Music’scool at finde et tidspunkt for en erstatningslektion uden ekstra omkostninger for eleven, dog maksimalt 3 gange i løbet af et undervisningsår. Denne regel gælder dog ikke i perioden to uger før og to uger efter hhv. sommerferien og juleferien, og for gruppelektioner. I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst, der forhindrer eleven i at følge undervisningen i mere end 3 på hinanden følgende uger, kan lektionerne sættes i bero. Efter endt sygdom genoptages lektionerne, og der er mulighed for at få tilbagebetaling for de ikke afholdte lektioner. I dette tilfælde kræves der lægelig dokumentation (lægeerklæring), der betales af eleven. I tilfælde af lærerens sygdom er der for de første 2 lektioner per undervisningår intet krav på tilbagebetaling af de mistede lektioner. I tilfælde af lærerens aflysning af lektion af andre årsager end sygdom, vil eleven blive tilbudt en erstatningslektion. Dato og tidspunkt for erstatningslektionen vil blive aftalt i overensstemmelse med eleven.

Download 'Vilkår og Betingelser'
Back to Top

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.